Algemene voorwaarden
Duidelijke afspraken in een complete offerte
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Moonlight Multimedia en zijn klant.
Termijn van levering
Een door Moonlight Multimedia opgegeven termijn voor het gereedmaken van een opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.
Herroepen opdracht
Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient de klant de uren die Moonlight Multimedia reeds aan de opdracht heeft gewerkt, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief, te betalen. De klant ontvangt een factuur voor het reeds geleverde werk, alsmede (indien gewenst door de klant) het al dan niet voltooide werk.
Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Moonlight Multimedia redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Moonlight Multimedia het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
Bezoeken bij de klanten
Indien een afspraak voor een bezoek is gemaakt en de afspraak blijkt zonder kennisgeving aan Moonlight Multimedia geen doorgang te kunnen vinden, dan wordt de reistijd aan de klant in rekening gebracht als zijnde werkuren.
Reiskosten
Bij afspraken of bijeenkomsten wordt per kilometer een evenredig bedrag opgenomen in de factuur. Deze kilometers worden gerekend met als startpunt de vestiging van Moonlight Multimedia.
Oriënterende afspraken
Aan een oriënterend bezoek aan een potentiële klant zijn behalve eventuele reiskosten (zie eerdergenoemd) geen kosten verbonden. Een oriënterend bezoek kan slechts één maal per klant plaatsvinden.
Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Moonlight Multimedia zijn vrijblijvend. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de prijsopgave indien er sprake is geweest van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor extra werk met de opdracht gemoeid is. Moonlight Multimedia hanteert een starttarief voor software ontwikkeling, app ontwikkeling, webdesign en marketing van Euro 400,– exclusief 21% BTW. Voor overige diensten hanteert Moonlight Multimedia een starttarief van Euro 90,– exclusief 21% BTW.
Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Moonlight Multimedia nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal Moonlight Multimedia de klant eenmalig een herinnering sturen. Indien van de klant niet binnen 1 week na deze herinnering (volledige) betaling is ontvangen, dan is de klant in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 5%. Zowel buiten-gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 50,–.
Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Moonlight Multimedia door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd.
Periodieke betalingen
Moonlight Multimedia heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
Opschorten diensten bij wanbetaling
Moonlight Multimedia behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de klant, de website voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen voor een mededeling en databasediensten alsmede andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de klant.
Wederzijdse betalingsverplichting
Moonlight Multimedia behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de klant, eventuele betalingsverplichtingen aan klant te staken en/of op te schorten. Moonlight Multimedia zal onder geen enkel beding akkoord gaan met een verrekening (tevens bij wijze van verweer).
Naamsvermelding
Moonlight Multimedia is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, webpagina, aankondiging of titelrol. Als Moonlight Multimedia dit nodig acht zal de klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam ‘Moonlight Multimedia’.
Wijzigingen
Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Moonlight Multimedia veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
Onderhoud
Moonlight Multimedia levert producten standaard zonder onderhoudspakket. Het is mogelijk om onderhoudspakketten af te nemen bij het afnemen van een product of dienst. Moonlight Multimedia zal normaliter geen aanpassingen verrichten nadat het product is goedgekeurd door de klant. Moonlight Multimedia is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten die zich voordoen als gevolg van nieuwe beveiligingsproblemen of software updates waarvan de dienst of het product afhankelijk is.
Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Moonlight Multimedia de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Aansprakelijkheid
Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp. De klant dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Moonlight Multimedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of storingen bij zijn hostingprovider of de hostingprovider van de klant.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade verband houdende met adviezen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, (bemiddelings)opdrachten e.d.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door of onder verantwoordelijkheid van Moonlight Multimedia geleverde programmatuur en/of procedures dat een (wellicht geautomatiseerd) computersysteem bestuurt.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door het aanbrengen van wijzigingen in bestaande programmatuur en/of procedures.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door beschadiging, vernietiging en/of verdwijning van informatiedragers en/of de daarop aanwezige programmatuur en informatie.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door het verkeerd uitvoeren van handelingen en/of het niet opvolgen van instructies (door de gebruiker van geleverde programmatuur en/of procedures) als gevolg van een foutieve weergave van desbetreffende informatie en/of data.

Moonlight Multimedia kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door het openbaren van informatie en/of data die door fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of hacks in een verificatiemethode (wellicht online) verkrijgbaar kunnen zijn.
Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Moonlight Multimedia voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de klant is altijd beperkt tot het bedrag van Moonlight Multimedias toekomende honorarium.
Garantie geleverde materialen
De klant vrijwaart Moonlight Multimedia voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende materialen in de ruimste zin des woords die bij de uitvoering van de opdracht worden en/of zijn gebruikt.
Vernietiging van gegevens
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zal Moonlight Multimedia alle gegevens die zijn ontvangen voor het uitvoeren van de opdracht binnen 5 maanden vernietiging.

De klant vrijwaart Moonlight Multimedia voor aanspraken t.a.v. gegevens, gegevensopslag en/of gegevensverwerking in de ruimste zin des woords die bij de uitvoering van de opdracht worden en/of zijn gebruikt.
Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.
Auteursrechten
Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Moonlight Multimedia geleverde diensten en/of producten te verkopen aan derden. Op de door Moonlight Multimedia geleverde diensten en/of producten berusten auteursrechten die na verkoop en/of levering blijven gelden.
Gebruikersrechten en licenties
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen blijft Moonlight Multimedia eigenaar van de broncode van de geleverde diensten en/of producten. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen schaft de klant bij aankoop van diensten en/of producten slechts een gebruikerslicentie aan en wordt de klant daarmee geen eigenaar van de broncode van de geleverde diensten en/of producten. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen geeft Moonlight Multimedia voor en na verkoop en/of levering geen broncode, keystores of wachtwoorden vrij.
Webhosting
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen levert Moonlight Multimedia geen extra diensten bij het afnemen van webhosting, waaronder maar niet gelimiteerd aan (s)FTP toegang, e-mail diensten of domeinregistratie.
Binding
Algemene en bijzondere voorwaarden van de klant binden Moonlight Multimedia niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Moonlight Multimedia de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

Op de overeenkomst tussen Moonlight Multimedia en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Moonlight Multimedia en de klant is de rechter in het arrondissement waar Moonlight Multimedia is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de rechter.